top of page

Ofta ställda frågor


I vilken utsträckning påverkar informationshanteringslagen din egen organisation?

Informationshanteringslagen - Finansministeriet ( vm.fi ) och nedanstående "Gäller datahanteringslagen för yrkesutbildningsanordnare? Enligt 108 § yrkesutbildningslagen (531/2017) gäller offentlighetslagen för den verksamhet som avses i lagen. Informationshanteringslagen blir således tillämplig med stöd av 3 § 4 mom. informationshanteringslagen, varvid 4 § 4 kap. 22-24 och 25-28 §§ informationshanteringslagen blir tillämpliga i samband med att anordnande av yrkesutbildning. Därutöver blir 19 § 2 mom. samt 24 a och 24 b §§ informationshanteringslagen tillämpliga, i den mån verksamhetsutövaren utövar myndighet som avses i 4 § 2 mom. lagen om offentlighet för myndigheters verksamhet." ( Frågor och svar om informationshanteringslagen - Finansministeriet ( vm.fi ).


Hur ska informationshanteringslagen implementeras i praktiken?

  • Utarbeta en informationshanteringsplan: Organisationen måste utarbeta en infformationshanteringsplan som täcker mål för infromationshanteringen, ansvarsområden, procedurer och praxis.


  • Informationsklassificering: Organisationen måste klassificera de uppgifter den hanterar baserat på dess konfidentialitet, känslighet och lagringstid. Detta hjälper till att säkerställa korrekt hantering och skydd.


  • Fastställande av förvaringsperioder: Organisationen måste fastställa lämpliga förvaringsperioder för sina information och se till att uppgifterna raderas korrekt när förvaringsperioden löper ut.


  • Datasäkerhet: Organisationen måste implementera lämpliga datasäkerhetsåtgärder, såsom datakryptering, åtkomstkontroll och datasäkerhetspolicyer, för att säkerställa datasäkerhet.


  • Medvetenhet om utbildning och informationshantering: Organisationen måste ge utbildning och vägledning till sin personal om informationshanteringsmetoder och krav för att säkerställa att de förstås och följs.


  • Dokumentation: Alla beslut och åtgärder relaterade till informationshantering måste vara väl dokumenterade och tillgängliga inom organisationen.


  • Revisioner och övervakning: Organisationen måste regelbundet granska och övervaka sina informationshanteringsprocesser för att säkerställa deras effektivitet och laglig efterlevnad.


  • Informationstillgänglighet och transparens : Organisationen måste säkerställa att informationen den behandlar är tillgänglig för dem som behöver den på lämpligt sätt, och att informations- och beslutsprocesserna är öppna och transparenta.


Vilka resurser används för att implementera informationshanteringslagen?

Informationshantering gäller hela organisationen. Ett framgångsrikt informationshanteringsarbete kräver mångsidiga resurser och tvärvetenskapligt samarbete i olika arbetsgrupper.


Vilka är alla fördelar som en organisation kan uppnå med hjälp av en informationshanteringsmodell?

Med hjälp av informationshanteringsmodellen kan organisationen identifiera de betydande smärtpunkterna för informationshantering och utveckla sin verksamhet och sina tjänster. Med dess hjälp är det möjligt att säkerställa lagligheten av infromationsbehandling och att förbättra kvaliteten på data. Modellen stödjer också att förbättra kostnadseffektiviteten och utveckla verksamheten. Framför allt stödjer informationshanteringsmodellen utvecklingen av bättre kundorienterade tjänster och kundupplevelse.


Ju bättre vi förstår i vilka processer information behandlas och i vilka IT-system eller datareserver informationen finns, desto bättre kan vi utnyttja den och desto bättre kan vi komma igång med att bygga en informationshanteringsmodell. Dessutom behöver vi förstå vilken information som är central ur organisationens synvinkel, hur vi bättre kan utnyttja befintlig information, vilka organisationens nuvarande utmaningar är och hur vi kan utveckla saker framåt." Maximera nyttan av informationshanteringsmodellen - Tieturi (på finska)


 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av

Lag om informationshantering

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page