top of page


Ofta ställda frågor


Vad menas med informationssäkerhet?

Med informationssäkerhet avses administrativa och tekniska åtgärder som säkerställer information

 • sekretess att informationen endast är tillgänglig för dem som har behörighet att använda den,

 • integritet att uppgifterna inte kan ändras av någon annan än de som har rätt till det och

 • användbarhet att informations- och informationssystemen är användbara för de som har rätt att använda dem.


Vem ansvarar för företagets informationssäkerhet?

Ansvaret för företagets informationssäkerhet vilar alltid på företagets ledning, styrelsen och VD, även personligen. Företagets IT-partner ansvarar inte för dataskyddsincident och dataintrång, men kan erbjuda hjälp med att förebygga och återhämta sig från dem.


Vilka är del områdena för informationssäkerhet?

Datasäkerhet är bara så stark som dess svagaste länk. Därför tar framgångsrik informationssäkerhet hänsyn till alla områden:

 • Administrativ informationssäkerhet – Hantering och administration av informationssäkerhet

 • Personalens informationssäkerhet - Personalansvar, roller och instruktioner

 • Verksamhetsplats informationssäkerhet – Fysiskt skydd av lokaler och utrustning

 • Enhetssäkerhet – Allmänt skydd för de enheter som används

 • Applikationers datasäkerhet – Datasäkerhet för de applikationer som används

 • Säkerhet för telekommunikation – Säkerhet relaterad till överföring av information

 • Informationsmaterialens säkerhet - Behandling av dokument som innehåller information


Hur kan jag ta hand om mitt företags datasäkerhet?

Du kan sköta ditt företags informationssäkerhet enligt följande:

 • Kartlägga nuläget för företagets informationssäkerhet. Använd en expert för hjälp, eftersom någon som inte är insatt i saken inte kan utvärdera olika scenarier och tekniska problem tillräckligt bra


 • Utifrån undersökningen upprätta en informationssäkerhetspolicy och -plan som tar hänsyn till alla områden och ansvarsområden för informationssäkerhet


 • Rätta till de brister som framkommit i kartläggningen och genomför planen


 • Begränsa användningsrättigheter och åtkomsträttigheter till endast nödvändiga personer


 • Använd multifaktorautentisering


 • Upprätthåll rättigheter när situationen förändras, till exempel när en anställd lämnar tjänsten eller arbetsuppgifter ändras


 • Använd programvara för cybersäkerhet från en pålitlig tjänsteleverantör


 • Håll datorer, telefoner, andra nätverksenheter och programvara uppdaterade


 • Övervaka alla enheter, nätverkstrafik, e-post, molntjänster mm för misstänkta händelser


 • Kör en sårbarhetssökning regelbundet


 • Reagera på exceptionella situationer på ett på förhand planerat sätt


 • Utbilda personalen om företagets informationssäkerhetspraxis och se till att instruktionerna är lättillgängliga för alla


 • Användning av enheter och programvara i olika situationer


 • Lösenordspolicyer och identifiering


 • Behandling av känsliga uppgifter, såsom personuppgifter


 • Ta regelbundna säkerhetskopior och se till att återställningen fungerar


 • Följ med utvecklingen av hot mot informationssäkerheten och uppdatera strategier därefter


Vilka informationssäkerhetsrisker har företaget?

Några vanliga informationssäkerhetsrisker för företag är:

 • Nätfiske och identitetsstöld: Nätfiske syftar till att få tag på användarnas personliga information, såsom Microsoft 365, Google eller användarnamn på sociala medier. En vanlig metod för nätfiske är att skicka e-postmeddelanden eller meddelanden som ser äkta ut och be mottagaren att logga in på en falsk webbplats.


 • Attacker från hackare: Hackare kan försöka bryta sig in i företagets informationssystem och få tag på känslig information, såsom kundregister eller affärshemligheter.


 • Skadlig programvara: Virus, trojaner, ransomware och annan skadlig programvara kan spridas till företagets datorer och nätverk och orsaka datakorruption, stöld eller till och med affärsavbrott


 • Social hacking: Angripare kan använda nätfiske, nätfiske eller annan social manipulation för att få tillgång till företagsinformation. Till exempel kan bluffmejl eller att låtsas vara falska experter leda till dataläckor.


 • Svaga lösenord och användarnamn: Om ett företags anställda har svaga lösenord och multifaktorautentisering inte används kan det utsätta företaget för dataintrång eller obehörig åtkomst.


 • Fysisk säkerhet: Felaktig åtkomstkontroll, stöld eller kassering av enheter utan korrekt dataförstöring kan orsaka dataläckor och säkerhetsintrång.


 • Omedvetna risker för anställda: Anställda kan omedvetet orsaka informationssäkerhetsrisker, till exempel genom att öppna skadliga e-postbilagor, använda svaga lösenord eller dela känslig information med utomstående.


 • Otillförlitliga tredjepartsleverantörer: Om ett företag förlitar sig på tredjepartstjänsteleverantörer, såsom molntjänster eller underleverantörer, kan deras säkerhetsbrister utgöra risker för företagets informationssäkerhet.


Vilka är konsekvenserna av ett otillräckligt genomförande av informationssäkerhet och dataskydd?

Dataläckor: Otillräcklig datasäkerhet utsätter företagets informationssystem för externa hot, såsom hackare och dataintrång. Detta kan leda till exponering av känslig information som läckande kundregister, kreditkortsinformation eller affärshemligheter. Dataläckor kan orsaka allvarliga anseende- och ekonomisk skada för företaget, samt rättsliga sanktioner för styrelse och VD.


Ekonomiska förluster: Brister i informationssäkerhet kan leda till direkta ekonomiska förluster. Till exempel, till följd av ett dataintrång, kan ett företag behöva kompensera sina kunder för skador eller lida förluster på grund av avbrott i verksamheten. Dessutom kan dataintrång resultera i böter och stämningar med betydande rättegångskostnader.

Förlust av kundförtroende: När ett företags informationssäkerhet är svag eller dataskyddet är otillräckligt tappar kunderna sitt förtroende för företaget.

Rättsliga konsekvenser: Brister i dataskyddet kan leda till rättsliga konsekvenser. Många regioner har lagar och förordningar om dataskydd och informationssäkerhet, till exempel EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Om ett företag inte följer dessa krav kan det bli föremål för böter, stämningar och andra rättsliga åtgärder som kan resultera i betydande kostnader och skada ryktet.

Osäkerhet hos personalen och interna problem: Brister i informationssäkerheten kan orsaka personalosäkerhet och förlust av förtroende för företagets förmåga att skydda känslig information. Detta kan påverka arbetsmiljön, medarbetarnas engagemang och effektivitet. Dessutom kan informationssäkerhetsbrister utsätta företaget för interna missbruk, såsom datastöld eller bedrägeri, vilket kan orsaka interna konflikter och skada organisationens verksamhet.

Konsekvenser för privatpersoner och företagets intressenter: Företagets verksamhet påverkar ofta även privatpersoners liv såväl som andra företags verksamhet, till exempel underleverantörer eller kundföretag. Till exempel kan läckande av personuppgifter eller annan känslig information få allvarliga konsekvenser för intressenter.


Påverkar hot mot informationssäkerheten även små företag?

Ja, säkerhetshot drabbar även småföretag. Medan stora företag ofta skapar fler rubriker för dataintrång och säkerhetsintrång, är små företag inte immuna mot säkerhetshot. Omvänt kan små företag vara attraktiva mål för angripare av flera skäl:


 • Begränsade resurser: Små företag kan ha begränsade ekonomiska och mänskliga resurser för att hantera informationssäkerhet. Detta kan leda till sårbarheter i säkerhetsinfrastruktur och system, vilket gör dem enklare mål för attacker.


 • Känslig information: Små företag kan ha känslig information som kundinformation, företagsinformation eller finansiell information som kan vara attraktiv för angripare. Läckage eller missbruk av denna information kan orsaka allvarlig ekonomisk skada och skada på företagets rykte.


 • Mänskliga faktorer: Säkerhetsproblem orsakas ofta av mänskliga fel, som att använda svaga lösenord, dela information eller att inte vara medveten om säkerhetsattacker. I små företag, där personalens medvetenhet om informationssäkerhet kan vara lägre eller informationssäkerhetspraxis inte är korrekt definierad, kan dessa mänskliga faktorer orsaka risker.


 • Supply chain attacker: Små företag kan vara sårbara för supply chain attacker, där angripare infiltrerar mindre företags system med målet att få tillgång till större organisationer. Sådana attacker kan skada informationssäkerheten för både små företag och deras partners.Vad behöver alla veta om GDPR?

GDPR definierar enhetliga regler för behandling och skydd av personuppgifter i alla EU-länder och ger individer större beslutsrätt över användningen av sina egna personuppgifter. GDPR gäller för alla företag och organisationer som behandlar personuppgifter när de verkar inom EU, det vill säga praktiskt taget alla företag. GDPR anger de dataskyddsprinciper enligt vilka personuppgifter ska behandlas. Dessa principer inkluderar datakorrekthet, minimering, lagringstid, datasäkerhet och ansvar.


Hur skiljer sig företagets informationssäkerhet från en individs informationssäkerhet?

 • Risker: Dålig informationssäkerhet kan få allvarliga och omfattande konsekvenser för företaget, såväl som för ett stort antal människor. Dataintrång, dataläckor och andra datasäkerhetsfel kan orsaka betydande ekonomiska förluster, skada på rykte och juridiska problem.

 • Omfattning: Företagsinformationssäkerhet handlar ofta om ett bredare och mer komplext informationssystem än en individs informationssäkerhet. Företag har ofta omfattande nätverksinfrastruktur, servrar, databaser och andra affärskritiska system som kräver större skydd.

 • Datakänslighet: Företag tenderar att hantera större mängder känslig data, såsom kunddata, personaldata, affärshemligheter och finansiell data. Detta är av intresse för brottslingar och kräver ett starkare skydd.

 • Resurser: Företag har ofta mer resurser och möjligheter att investera i informationssäkerhet. De kan anlita säkerhetsexperter, skaffa professionella säkerhetsprodukter och implementera en bredare hothantering.

 • Användare: Företag har ofta ett stort antal anställda som har tillgång till företagets system. Detta skapar ett behov av att hantera åtkomsträttigheter, genomföra utbildning i medvetenhet och övervaka användaraktivitet. Individer har vanligtvis ensamt ansvar för sin egen informationssäkerhet.

 • Regulatoriska krav: Företag kan vara bundna av olika datasäkerhetslagstiftning, såsom dataskyddsbestämmelser eller industristandarder. De måste uppfylla vissa krav gällande informationssäkerhet och rapportera om sina informationssäkerhetsåtgärder.


Hur kan ett företag välja en pålitlig IT-tjänsteleverantör när det gäller informationssäkerhet?

 • Bedöm datasäkerhetspraxis: Fråga tjänsteleverantören om information om deras datasäkerhetspraxis och processer. Kontrollera vilka åtgärder de vidtar för att säkerställa datasäkerheten, såsom hantering av åtkomsträttigheter, säkerhetskopiering av data och systemövervakning.

 • Utvärdera hantering av informationssäkerhetsincident: Fråga hur tjänsteleverantören hanterar informationssäkerhetsintrång eller incidenter. Ta reda på om de har planer och processer på plats för att reagera på säkerhetsöverträdelser, undersök dem och gör nödvändiga korrigeringar.

 • Fråga efter referenser och undersök ryktet: Be tjänsteleverantören om referenser och kontakta deras nuvarande kunder för att få information om datasäkerhetens kvalitet och tillförlitlighet. Undersök också tjänsteleverantörens rykte online och läs kundrecensioner.

 • Upprätta ett avtal: Upprätta ett avtal som definierar tjänsteleverantörens ansvar och skyldigheter i förhållande till informationssäkerhet. Avtalet kan innefatta krav på informationssäkerhetsnivå, upprätthållande av datasekretess, datalagringstid och eventuella sanktioner för datasäkerhetsbrott.  Hur förbättrar man datasäkerheten i Microsoft 365?


  När användaren loggar in på enheten för första gången ingår enheten i företagets enhetshantering. Konfigurationer enligt företagets policy och applikationer som behövs av användaren installeras automatiskt på enheten.

  Applikationer och data används från molnet. När användaren öppnar applikationen för första gången kontrolleras identifieringen, enheten och dess inställningar samt applikationerna innan de går in.

  Det antas att det kan finnas inkräktare i företagets system. Det är därför åtgärder och information i företagets Microsoft 356-miljö aktivt övervakas med informationssäkerhetsverktyg och det reageras automatiskt på hot.

  Med regelbundna säkerhetskopior är vi förberedda på att data i Microsoft 365 kan raderas av misstag eller avsiktligt.  Går det att lita på gratis säkerhetsapplikationer?


  Det är bra att veta att finansieringen av gratis applikationer för informationssäkerhet också kommer någonstans ifrån. Många gratis säkerhetsappar finansieras av annonser eller samlar in användardata för marknadsföringsändamål. Detta kan orsaka reklamvisningar eller förlust av integritet. Det är viktigt att läsa användarvillkoren och integritetspolicyn noggrant för att förstå vilken data applikationen samlar in och hur den används.  Vad är ett bra lösenord?


  Det rekommenderas generellt att ett bra lösenord ska vara tillräckligt långt (minst 12 tecken), unikt, innehålla en blandning av bokstäver, siffror och specialtecken och vara ett som du lätt kan komma ihåg men som är svårt för andra att gissa. Dessutom bör samma lösenord inte användas i mer än en tjänst. Det kan dock vara svårt att komma ihåg lösenord, men du kan använda ett lösenordsprogram från en pålitlig tjänsteleverantör som hjälp.

  Men ett lösenord ensamt räcker inte längre för viktiga tjänster. Till exempel ska sociala medier och e-post använda flerstegsidentifiering, där du bekräftar din identitet med till exempel en telefonapplikation eller en kod i ett sms.


 

Uppdaterad den 9 april 2024

Skapad av


Informationssäkerhet och cybersäkerhet

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page