top of page

Processen för anskaffning av digitalt läromedel


Behovskartläggning:

Läroanstalten utreder vilket slags digitalt läromaterial den behöver enligt kraven i läroplanen och examensgrunderna. I kartläggningen beaktas även åsikter och önskemål från studerande, lärare och representanter från arbetslivet.


Marknadsundersökning:

Läroanstalten bekantar sig med olika producenter, tjänster och produkter av digitalt läromaterial. I marknadsundersökningen bedöms bland annat kvaliteten, priset, tillgängligheten, användbarheten, kompatibiliteten och säkerheten för läromaterialet.


Inköpsbeslut:

Läroanstalten fattar ett inköpsbeslut om digitalt läromaterial antingen ensam eller i samarbete med andra skolor. Beslutet grundar sig på resultaten från behovs- och marknadsundersökningen samt kraven från inköpslagstiftningen. Inköpsbeslutet kan vara ett avtal, en beställning, en licens eller egen produktion.


Implementering:

Läroanstalten tar i bruk digitalt läromaterial i undervisningen och lärandet. Implementeringen innebär bland annat att dela ut, installera, testa, uppdatera och underhålla läromaterialet. I implementeringen ingår också introduktion, utbildning och stöd till studerande och lärare.


Utvärdering:

Läroanstalten utvärderar de digitala läromaterialens effekter och fördelar för undervisningens och lärandets kvalitet, resultat och effektivitet. Studerande, lärare och andra intressenter deltar i utvärderingen. Baserat på utvärderingen gör läroanstalten vid behov ändringar eller förbättringar i inköp och användning av digitalt läromaterial.

Bekanta dig med Biblioteket för öppna lärresurser Biblioteket för öppna lärresurser (aoe.fi)

Digitala läromedel

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page