top of page

Fallstudie Användning av artificiell intelligens i undervisning och lärande vid Business College


1 Utgångsläge - hur har användningen av artificiell intelligens i undervisning och lärande på Business College sett ut?


 • Produktion av undervisningsmaterial och uppgifter:

  Vi använder generativ artificiell intelligens för att skapa skräddarsytt undervisningsmaterial och uppgifter på olika nivåer, vilket förbättrar lärandeupplevelsen. Med hjälp av artificiell intelligens kan vi snabbt producera undervisningsmaterial för ämnen där material ännu inte är tillgängligt. Vid behov kan undervisningsmaterialet differentieras med hjälp av artificiell intelligens.

  På samma sätt kan uppgifter av olika svårighetsgrad skapas för att personifiera lärandeprocessen genom att ge studerande uppgifter som matchar deras mål och kunskapsnivå och som är tillräckligt utmanande för att ge glädje och framsteg i lärandet.


 • Bedömning av programmeringsuppgifter:

  Inom programmeringsundervisning hjälper artificiell intelligens till att hitta fel som studerande gjort i sina programmeringsuppgifter, vilket snabbar upp lärarnas arbete. Genom att artificiell intelligens hittar felen snabbare kan vi som lärare ge respons snabbare.


 • Konstnärligt och kreativt uttryck:

  Artificiell intelligens ger nya perspektiv och inspiration till undervisning inom konstnärligt och kreativt uttryck. Det är möjligt att använda exempelvis ChatGPT som en del av skrivprocessen och generativa bildskapingsverktyg som en del av genomgången av bilder.


 • Klubbar:

  Rollspelsklubben använder artificiell intelligens i planeringen av spel för att erbjuda mer mångsidiga spelstrukturer för deltagarna.
2 Varför ordnade vi utbildning om användning av artificiell intelligens för vårt personal?


 • Behovet av att förstå och dra nytta av artificiell intelligens: Undervisande personalen behöver förstå hur artificiell intelligens fungerar, dess möjligheter och begränsningar. Det är avgörande för handledningen av lärandet. Lärarna måste också förstå digitaliseringen och användningen av artificiell intelligens som en del av dagens arbetslivsfärdigheter, så att våra studerande är redo att använda artificiell intelligens i sitt eget arbete.


 • Lärares kompetens:

  Utbildningarna ger lärarna de färdigheter som behövs för att använda (generativ) artificiell intelligens och dessa färdigheter utgör grunden för en effektiv användning av artificiell intelligens i undervisningen. Lärarna har också insikter och färdigheter att vägleda studerande att använda artificiell intelligens som stöd för sitt eget lärande.3 Utbildningarnas mål - åt vilket håll utvecklas användningen av artificiell intelligens vid Business College?


 • Stöd för PUK-processen:

  Vi planerar att använda GPT-modeller som stöd för PUK-processen, vilket möjliggör en mer individuell lärupplevelse och stöder studerandes självständiga lärande samt användningen av verktyg för lärandestöd.


 • Användning av GPT-modeller i andra uppgifter:

  För närvarande testar vi hur vi kan förenhetliga och förbättra kvaliteten på bedömningsbeskrivningarna av yrkesproven med hjälp av GPT-modeller( Wilma: beskrivning av yrkesprov på bedömningsblanketten).


 • Bredare integrering:

  Artificiell intelligens planeras att integreras mer omfattande i utvecklingen av olika studier och utveckling av läromedel, vilket öppnar nya möjligheter för att effektivera lärandet samt för personlig respons och stöd.
4 Hur genomfördes utbildningarna?


 • Den första utbildningen om artificiell intelligens hölls den 13 oktober 2023 i Business Collegens auditorium och kunde också följas via strömning online. Utbildningen leddes av digitalpedagogiska experten Matleena Laakso. I utbildningen bekantade vi oss med hur artificiell intelligens kan användas i det egna arbetet, undervisningen och som stöd för lärande.

  Utbildningen ingick i Business Collegens utvecklingsdag för personalen och var frivillig för administrativ och stödpersonal. Utbildningen var två timmar lång.


 • Den andra utbildningen om artificiell intelligens hölls den 14 mars 2024 på samma sätt i Business Collegens auditorium och kunde också följas via strömning online. Utbildningen leddes av artificiella intelligensexperten Esa Riutta. Under utbildningen fick deltagarna lära sig olika praktiska sätt att använda artificiell intelligens för att underlätta arbetet. De verktyg som presenterades under utbildningen gör det möjligt att göra allt från att skapa och förbättra texter till att visualisera information och producera grafik. Utbildningen ingick i personalens utvecklingsdag och var frivillig för administrativ och stdöpersonal. Även denna utbildning var två timmar lång.5 Vilka har varit fördelarna och lärdomarna från utbildningarna?


 • Bättre undervisningsfärdigheter med avseende på artificiell intelligens: Lärarna har fått den digitala kompetens och de verktyg som behövs i sitt arbete, vilket ger dem bättre förutsättningar att använda artificiell intelligens i undervisningen. Detta förbättrar undervisningens kvalitet och ökar effektiviteten.


 • Innovativ undervisningsplanering: Utbildningen har ökat lärarnas förmåga att förnya sig och uppmuntrat dem att prova nya undervisningsmetoder, teknologier och verktyg samt material som använder artificiell intelligens.


 • Förståelse för artificiella intelligensens möjligheter: Personalen har fått en bredare förståelse för digitaliseringens och artificiell intelligens möjligheter i undervisningen, vilket öppnar nya dörrar för pedagogisk utveckling. Business College utarbetar genom samarbetsmetoder under 2024 en pedagogisk och digital utvecklingsplan, mål samt riktlinjer och i detta utvecklingsarbete utnyttjar vi resultaten från nationella strategiprojekt samt lärdomar och verktyg från de utbildningar som erbjudits till personalen.

 

Uppdaterad: 9.4.2024

Skapad av: Heli Huotari,


Artificiell intelligens i utbildningsverksamhet

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page