top of page

Leda digital kompetens
 

Lär dig grunderna om Finlands digitala kompass!


Den digitala kompassen beskriver Finlands utmaningar och möjligheter i utvecklingen och utnyttjandet av digitaliseringen och dataekonomin!


Finlands digitala kompass, som tagits fram under ledning av en arbetsgrupp vid ministeriet och utarbetats av det digitala kontoret, visar riktningen när vi skapar en gemensam färdplan för utvecklingen av digitaliseringen och dataekonomin. I enlighet med visionen bygger vi ett attraktivt, konkurrenskraftigt, hållbart och välmående digitalt kapabelt Finland. Detta uppnås genom konkurrenskraftig och förnyande affärsverksamhet, hög kompetens och bred utbildning, människocentrerade offentliga tjänster samt säker och högkvalitativ infrastruktur. Digikompassen bygger på den europeiska värdegrunden och programmet digitalt decennium 2030. Den vägleder utvecklingsarbetet och stärker den gemensamma förståelsen för nyttan, begreppen och inriktningen av digitalisering och dataekonomi. Digikompass definierar också prioriteringar för Finlands påverkansarbete i Europeiska unionen. För att uppnå målen för Digikompass krävs omfattande systemförändringar; målmedvetet samarbete med offentlig och privat sektor, universitet, högskolor, forskningsinstitut och organisationer. För att påskynda digitaliseringen och dataekonomin behövs investeringar och metoder som går över branschgränserna.


LÄS MER: Statsrådets rapport : Digital kompass - Valto (på finska) 

Rumstavla för strategisk ledning av kompetens (på finska)
Förstå och lär känna din kund

 • Personalens kompetens och ledning av kompetens ska kopplas till studerandes och andra kunders behov.

 • Se till att din organisation känner till studerandes och kunders förväntningar på digitala utbildningstjänster.


Ta hand om ledning av förmågor

 • Identifiera förmågorna relaterade till ledning av digitalisering. Du kan använda dig av kartan över förmågor som tagits fram i KARKKI-projektet, där digitalisering är det övergripande temat.

 • Utbildningsanordnares gemensamma förmågor och gemensamma strategiska mål stödjer läroanstalter som är i olika skeden av ledning och systematisk utveckling av verksamheten. Förmågor varierar, eftersom aktiviteter och mål förändras när verksamhetsmiljön förändras.
Förmågor - KARKKI - Övergripande arkitektur för yrkesutbildning - Eduuni-wiki (på finska)


Definiera grundläggande kompetens

 • Utbildningsledningen ska identifiera och definiera den egna organisationens strategiska grundläggande kompetenser. De hjälper till att fokusera på det som är viktigt.

 • Definiera vad din organisations grundläggande kompetens är och vad som behöver utökas, samt vilken kompetens som eventuellt kan köpas externt.


Öka strategiskt kompetenskapital

 • Försök att öka organisationens strategiska kompetenskapital istället för att bara fokusera på att öka individernas kompetens.


Leder vi kompetensen strategiskt?

 • Led kompetens strategiskt och systematiskt. Sätt upp konkreta mål och tidtabeller. Möjliggör och tilldela nödvändiga resurser.

 • Se till att kompetensledning finns med på ledningsgruppens agenda.

 • Säkerställ högkvalitativ pedagogik baserad på studerandecentrerad handledning och studerandes mål och behov, även i digitala miljöer.

 • Dra nytta av digitala lösningar i samarbetet med arbetslivet. Kom överens om gemensamma verksamhetsmodeller med partners.


Kartlägg kompetens

 • Utbildningsledningen ska förstå nuläget med personalens kompetens.

 • Ta reda på kompetensklyftor i förhållande till grundläggande och strategiska kompetenser. Även utbildningsledningens kompetens ska vara känd.


Var exemplarisk

 • Var digitalt modig! Utbildningsledningen kan fungera som ett exempel och visa sitt eget digitala mod genom att experimentera och dela lärande i organisationen.


Skapa strukturer som stödjer lärande

 • Skapa en verksamhetskultur som uppmuntrar lärande och försöksverksamhet.

 • Investera i att stödja informellt lärande: arbeta tillsammans, teamarbete, kollegial delning, online-lärande osv.

 • Dra nytta av utvecklingsprojekt!


Skapa nätverk

 • Bygga medvetet nationella och internationella partnerskap, samarbeten och nätverk.
johda-digiosaamista
.jpg
Ladda ner JPG • 1.39MB

 

Testa din organisations AI-mognad med VTT:s kostnadsfria verktyg (på finska)


Användningen av artificiell intelligens kommer att avsevärt förändra samhällets och ekonomins funktionssätt. Artificiell intelligens fungerar som en viktig teknisk drivkraft som inte bara leder till förbättrad produktivitet inom olika sektorer utan också till nya arbetssätt, processer och affärsmöjligheter. Innehållet i arbetsuppgifterna förändras och nya yrken och arbetsbeskrivningar skapas.


Nyckelfrågan är hur vi bäst kan utnyttja de möjligheter som digitalisering och artificiell intelligens ger för att skapa mervärde och öka produktiviteten. Det handlar både om den privata sektorns konkurrenskraft och effektiviteten i offentliga tjänster och förvaltning.


Artificiell intelligens innebär också etiska frågor, när beslutsfattande delvis övergår från människor till maskiner. Först är det viktigt att ta reda på AI-mognadsnivån för din egen organisation, varefter det är möjligt att definiera utvecklingsbehoven.


Med VTT:s kostnadsfria mognadsverktyg kan du ta reda på mognadsnivån för artificiell intelligens i din egen organisation. Verktyget illustrerar organisationens utgångsläge och AI-mognad i sex olika nivåer. Med hjälp av resultaten kan organisationen lättare identifiera sina viktigaste och mest akuta utvecklingsmål (beroende på organisationens bransch och storlek).


De sex dimensionerna av AI-mognadsverktyget är Strategi och ledning, Produkter och tjänster, Kompetens och samarbete, Processer, Data och Teknologi. Bakgrunden till verktyget är en undersökning gjord av förberedelsearbetsgruppen för den artificiella intelligensacceleratorn ledd av Pekka Ala-Pietilä , som publicerades som en del av 2018 års Digibarometer.


Mognadsverktyg för artificiell intelligens ( vtt.fi ) på engelska 

Uppdaterad: 8 april 2024

Skapad av: Erika Penttilä, Jarmo Kröger,Ledningens beredskap och kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page