top of page

Ofta ställda frågor


Vilken typ av ledarkompetens behövs för att leda digitalisering?


Att leda digitalisering skiljer sig egentligen inte från annat ledningsarbete, förutom synvinkeln. Kompetensbehov omfattar bland annat kompetens att förutse de förändringar som digitaliseringen medför, styra strategi, förändringsledning samt att utveckla personal och verksamhetsmetoder.


Varför ska en chef sätta sig in i begreppen digitalisering och dess betydelse i sin organisations strategi?


Digitaliseringen har stor inverkan på till exempel organisationens verksamhetsmodeller, kundbeteende, arbetssätt och marknadsföring. Chefen ska förstå hur digitalisering kan förändra genomförandet av utbildningar och interna processer och påverka organisationens konkurrenskraft. Att integrera digitalisering i strategin, hjälper organisationen att utnyttja digitaliseringens möjligheter och möta de utmaningar den medför.


Hur kan chefen med egen kompetens främja ibruktagande av digitalisering i organisationen?


Chefen ska ta en aktiv roll i att följa tekniska trender och identifiera nya innovationer. Dessutom ska chefen se till att organisationens personal har nödvändig kompetens och utbildning i att använda de verktyg och tekniker som krävs för digitalisering. Chefens uppgift är också att skapa en tydlig vision av målen för digitalisering och färdplanen samt att motivera och engagera organisationens medlemmar till digitaliseringsförändringen.


Vad är fördelen med att skapa en försökskultur i organisationen ur digitaliseringssynpunkt?


Det uppmuntrar till kreativitet, innovation och försöksverksamhet. En försökskultur främjar födelsen av nya idéer och utvecklingen av innovationer i organisationen. Det möjliggör snabb anpassning till förändrade förutsättningar och hjälper organisationen att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. 

Uppdaterad: 8 april 2024

Skapad av: Jarmo Kröger, Erika Penttilä,


Ledningens beredskap och kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page