top of page

Ofta ställda frågor


På vilka sätt kan personalens digitala kompetens utvecklas?

Personalens kompetens kan systematiskt utvecklas genom att möjliggöra olika situationer för lärande i arbetet. Det kan vara användbart att översätta frågan till formen "På vilka sätt kan personalen utveckla sin digitala kompetens". Det viktigaste är att möjliggöra lärande, varje individ kan utveckla sina egna färdigheter.


Material (på finska):

Rekommendation 70-20-10 modell.docx

Rekommendation Skaffa expertis, kraften i teamet.docx

 

Hur kan jag ta reda på personalens nuvarande digitala kompetens?

Du kan ta reda på det aktuella läget för digital kompetens med regelbundna kompetenskartläggningar, men också genom att regelbundet observera, diskutera, testa eller be till exempel kollegor att utvärdera varandra.


Material (på finska):

Fall Sataedu.pptx

Rekommendation kartläggning kompetens.docx

 

Varför är det viktigt att utveckla digital kompetens?

Digital expertis ger oss fördelar, ansvar och säkerhet. Digital kompetens är en viktig arbetslivskompetens och arbetsgivaren ska också möjliggöra för anställda att ha aktuell kompetens. Digital kompetens är också viktig för att behålla konkurrenskraften, förbättra arbetseffektiviteten och hitta innovativa digitala lösningar. Ur arbetsgivarens synvinkel bidrar att utveckla digital kompetens på ett mångsidigt och systematiskt sätt, till att skapa en bra arbetsplats.

 

Vad har visat sig vara en effektiv metod under introduktionsfasen av digital kompetens?

Det finns många olika alternativ för introduktion. Ett av de mest effektiva sätten är att lära av andra, handledar-/mentoraktivitet och/eller kollegialt lärande från en mer erfaren kollega. Under introduktionsfasen ska medarbetaren även få information om vilken typ av digital kompetens som krävs för att utföra jobbet och hur man skaffar sig den kompetens som saknas. Det är också nödvändigt att komma ihåg ständig introduktion, t.ex. av nya program eller i samband med uppdateringar och uppmuntran till att vara digitalt fet.


Material (på finska): OK-T2.3-DOWNLOAD-download-material Checklista för introduktion av digitala färdigheter.docx

 

Vilken är ledningens viktigaste uppgift för att utveckla digital kompetens? Finns det inte tillräckligt med sakkunniga i organisationen?

Ledningens viktigaste uppgift är inte bara att utveckla strategin, utan också att se till att strategin blir konkret i vardagliga aktiviteter, möten och känslomässig atmosfär. När det gäller digital ledning måste chefer känna igen nivån på sin egen digitala kompetens och aktivt utveckla den, samt sin förståelse för de möjligheter som det digitala erbjuder. Även om sakkunniga och konsulter kan utnyttjas måste chefer förstå grunderna i det digitala på en tillräcklig nivå för att kunna leda organisationens verksamhet. Idag berör digitalt nästan alla aktiviteter, så att leda det är alla chefers ansvar.

 

Vad är fördelen med att öka den digitala kompetensen för min organisation?

Hur kan nyttan av digital kompetens mätas/utvärderas?

Svar: Bra digital kompetens är bättre utbildningskvalitet, att utbildningsanordnaren är uppdaterad och trovärdig, tillgänglig, effektiv, ekonomisk, betonar hållbar utveckling och medborgerlig kompetens.


Material (på finska): Rekommenderad checklista för att utveckla digitala färdigheter.docx

Utveckling av personalens kompetens

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

bottom of page