top of page

 

Tervetuloa kehittämään ja kehittymään!

 

OSAAMISKAMPUS

Aineistot koulutus-johdolle ja asiantuntijoille

Aineistot opettajille, asiantuntijoille ja kehittäjille

Siirry VR-ympäristön aineistoihin

 

Sivusto tarjoaa ammatillisen koulutuksen henkilöstölle (myös johdolle) tietoa, työkaluja ja esimerkkejä digitalisaation hyödyntämisestä koulutusliiketoiminnassa.

 

Sivuille on koottu aineistoa tärkeistä aiheista, joista osa kohdentuu enemmän koulutusjohdon suuntaan ja osa taas opetus- ja ohjaushenkilöstölle. 

 • Mitä aiheesta pitäisi tietää ja osata

 • Miten organisaatiossa suositellaan toimittavan

 • Minkälaisista case-esimerkeistä voidaan hakea vertaisoppia

 • Työkaluja asioiden edistämisen helpottamiseksi / tehostamiseksi

 • Mistä lähteistä kannattaa hakea lisätietoa

 • Yleisimmin kysytyt kysymykset

Aineisto koostuu myös muiden hankkeiden tuotoksista sekä ohjaa ulkopuolisille nettisivuille.

Mitä sivusto tarjoaa?

Kaikki aiheet

1. Digitalisaation johtaminen osana organisaation strategiaa, tavoitteita ja tehtävää

Digitalisaatio haastaa koulutusta. Miten ammatillinen koulutus vastaa kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaaton linjauksiin ja visioon? Onko sinulla näkemystä ja digirohkeutta, jolla edistetään koko oppimisyhteisön valmiuksia hyödyntää digitalisaatiota kyvykkyyksien ja osaamisen kehittämiseen työelämäkelpoisuuden ja organisaatioiden kilpailukyvyn edistämiseksi? Tämä teema tarjoaa malleja ja esimerkkejä digitalisaation mahdollisuuksien tunnistamiseen sekä digitaalisen strategian laatimiseen. 

Tutustu teemoihin 

Digikyvykäs henkilöstö on kilpailukykyisen organisaation edellytys. Digitalisaation nopea kehitys haastaa muokkaamaan henkilöstön osaamisen johtamisen ja kehittämisen prosesseja entistä tehokkaammiksi ja ketterämmiksi. Kuinka voimme strategisesti kehittää tarpeellista digiosaamista, jotta jokaisella on riittävät taidot omassa tehtävässään? Miten voimme tukea työpaikkaohjaajien digiosaamista? Tämä teema tarjoaa malleja ja esimerkkejä henkilöstön digiosaamisen kehittämiseen. 

2. Henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen

Digitalisaatio osana strategiaa

Resurssit organisaation uudistumiskyvykkyyden ylläpitämiseen

Toimintaympäristön muutoksien ennakointi

Kokeilu- ja kehittämiskulttuurin johtaminen

Tietojohtaminen

Johdon valmiudet ja osaaminen digitalisaatiokehityksen johtamiseen

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Opetus- ja ohjaushenkilöstön opetusjärjestely- ja menetelmäosaaminen

Työpaikkaohjaajien digiosaamisen kehittäminen ja tukeminen

Tausta 

Digitalisaatio muuttaa työn sisältöjä ja tapoja tehdä työtä myös ammatillisessa koulutuksessa. Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen koulutuksen järjestämisessä ja opetuksessa edellyttää uudenlaisia taitoja, ajattelumalleja sekä osaavaa henkilökuntaa ja johtoa.   

Vuonna 2021 toteutettiin digitalisaatiokyvykkyyskysely, jonka tuloksista voitiin todeta, että ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyydessä on huomattavaa vaihtelua. Tämä aiheuttaa koulutuksen laadun epätasaisuutta, kun kaikki toimijat eivät pysty hyödyntämään täysimääräisesti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.  

 

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksella (OKM) kehitettiin digitalisaatio-osaamisen ja -johtamisen kehittämishanke, johon tartuttiin laajalla verkostolla. Digiosaava.fi on valtakunnallinen hanke, jossa on mukana 77 ammatillista koulutuksen järjestäjää ja noin 650 henkilöä.  

 

Toteutettava kehittämiskokonaisuus 

Digiosaava.fi:n hankeverkosto lähti rakentamaan kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on kehittää ammatillisen koulutuksen digitalisaatio-osaamista ja -johtamista eri aihealueissa. Aihealueiden kehittämisvastuu jaettiin hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden kesken. Kehittämiskokonaisuutena rakennetaan kaikille avoin osaamiskampus virtuaaliympäristöineen (julkaisukelpoinen 31.12.2023).  Digiosaava.fi kokoaa myös muissa strategiarahoituksen hankkeissa tuotetut ratkaisut sekä toimintamallit ja – tavat tämän osaamiskampuksen sisälle. 

Osaamiskampuksessa käsitellään 33 digitalisaatioaihetta (ks. kuva):

 • mitä pitäisi tietää ja osata

 • miten organisaatiossa suositellaan toimittavan

 • minkälaisista case-esimerkeistä voi hakea vertaisoppia

 • mitä työkaluja voidaan tarjota kohderyhmille näiden aihealueiden kehittämiseksi

 • mistä lähteistä kannattaa hakea lisätietoa

 • mitkä ovat yleisimmin kysytyt kysymykset aiheeseen liittyen. 

 

Osaamiskampuksessa voi sparrata aiheista myös tekoälyn kanssa, joka osaa tarvittaessa suositella, mitä sinun tulisi tietää. 

Osaamiskampuksessa on myös virtuaalinen oppimisympäristö, jossa on mahdollisuus harjoitella pelillisesti henkilöstön digiosaamisen johtamista. Virtuaaliympäristössä toteutetaan myös tietosuoja-tietoturvauhkaviidakko, jossa opitaan tunnistamaan ja ratkomaan digiuhkia.  

Hanke jatkuu huhtikuun 2024 loppuun sekä seuraavilla strategiarahoituskausilla. Tulevana keväänä aihekokonaisuuksiin liittyvistä teemoista järjestetään erilaisia koulutuksia. Lisäksi osaamiskampuksen ja sen sisältöjen kehittämistyö jatkuu. 

Miten omassa organisaatiossasi hyödynnetään digitalisaation ja teknologian tarjoamia mahdollisuuksia opetuksessa ja oppimisessa? Miten teknologiaa käytetään pedagogisesti mielekkäällä tavalla oppimisen edistämisessä? Miten kerätään palautetta digipedagogisista ratkaisuista? Miten erilaisten oppijoiden tarpeet on huomioitu? Miten ohjataan omien laitteiden käyttöä? Teema 5 tarjoaa vastauksia edellä esitettyihin kysymyksiin. Saat tietoa ja pääset tutustumaan konkreettisiin esimerkkeihin digipedagogisesta johtamisesta, palautteen keräämisestä, tuesta ja ohjauksesta sekä omien laitteiden hyödyntämisestä. Tervetuloa yhteiselle oppimisen matkalle!  

5. Opetuksen ja oppimisen johtaminen sekä pedagogiikka

Tietojärjestelmien ja palveluiden yhteen toimivuus

Verkkoyhteydet, laitteet ja ohjelmistot

Tietosuoja

Tiedonhallintalaki

Tietoturva ja kyberturvallisuus

Saavutettavuus järjestelmissä

Organisaatioiden tulisi hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia oppimisen tuen ja ohjauksen toteuttamisessa, osaamisen kehittymisen seurannassa sekä näyttöjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Opetus- ja ohjaushenkilöstöllä, oppijoilla sekä työelämällä tulisi olla käytössään työkaluja, joilla saadaan tilannekuvaa oppijan osaamisen kehittymisestä. Itse- ja vertaisarviointia tehdään digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Toimenpiteitä seurataan, arvioidaan ja kehitetään palautteiden pohjalta. Tiedätkö mikä taho tätä työtä edistää organisaatiossasi?

6. Digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisen ohjauksessa ja tuessa sekä edistymisen seurannassa

Digitalisaation mahdollisuudet tiedonkulun, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämisessä

Strategiset alueelliset, kansalliset &
kansainväliset kumppanuudet

Miten oppijoiden verkko-opiskelussa tai työelämässä tarvittavaa osaamista tuetaan ja kehittymistä seurataan? Tästä Osaamiskampuksen teemasta löydät erityisesti opetus- ja ohjaushenkilöstölle koottuja hyviä käytänteitä ja toimintamalleja oppijoiden ja työelämän digitaalisen osaamisen varmistamiseen. 

7. Oppijoiden digitaalisen osaamisen varmistaminen ja kehittäminen

Pedagoginen johtaminen digiajalla

Palaute digitaalisista koulutuspalveluista

Digiympäristöissä tarvittava tuki ja ohjaus osana opetuksen ja ohjauksen suunnittelua

Omat laitteet opetuksessa ja oppimisessa

Oppilaitoksen digitaalisen toimintakulttuurin rakennusaineita ovat toimiva laite- ja ohjelmistoympäristö, hyvät digipedagogiset käytänteet sekä laadukkaat digiaineistot. Toimivat aineistojen hankintamenettelyt, laatukriteerien määrittely ja tekijänoikeuksien hallinta luovat kustannustehokkuutta, laatua ja tasa-arvoa.

 

Tiedätkö miten ja millä perusteella oppilaitoksenne digiaineistot hankitaan? Tästä teemasta löytyy työkaluja opettajalle, oppilaitosjohtajalle sekä tukipalvelujen tuottajalle.   

8. Digitaalisten sisältöjen hyödyntäminen osana opetusta ja oppimista

Digitalisaatio oppimisen tuessa, ohjauksessa ja näytöissä

Opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointi

Oppimisanalytiikka oppimisen ja osaamisen kehittämisen tukena

Digitaalisten oppimateriaalien tuottaminen, hankkiminen ja saavutettavuus

Tekoälyn hyödyntäminen osana opetusta ja oppimista

Oppimateriaalien tekijänoikeudet ja avoin oppimateriaali

Oppijoiden digitaalinen osaaminen

Oppijoiden työelämässä tarvittava digiosaaminen

Sivuston kehitystyöstä

Digitaalisen infrastruktuurin kehittämisen tavoitteena on tietojärjestelmien yhteentoimivuus, verkkoyhteyksien ja laitteiden optimointi, tietosuojan ja -turvan noudattaminen, tiedonhallintalain mukaisuus sekä digipalveluiden saavutettavuus. Kehittämistyö on jatkuvaa ja sitä tehdään käyttäjä- ja asiakaslähtöisesti. Tämä teema tarjoaa malleja ja esimerkkejä digitaalisen infrastruktuurin kehittämisestä sekä mahdollisuuden pohtia, miten teeman asiakokonaisuuksia voi soveltaa omaan työhön ja tukea digitaalisen infrastruktuurin kehittämistä.  

3. Digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen

Digitalisaatio sekä mahdollistaa että haastaa tiedonkulua, yhteisöllisyyttä sekä verkostoitumiseen perustuvia osaamisen ekosysteemejä.  

Koulutusorganisaatioilta edellytetään verkostoitumista eri sidosryhmien kanssa. Alueelliset, kansalliset ja kansainväliset kehittämis- ja kumppanuusverkostot ovat arkipäiväämme.   

Teema tarjoaa malleja kehittämis- ja vertaisverkostoista sekä koulutusorganisaatioiden sisäisistä tiedonkulkua, vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä edistävistä ratkaisuista. 

4. Verkostoituminen – jakamisen ja yhteisöllisyyden kulttuuri

bottom of page